سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی ، بیمارستانی و صنایع وابسته اهواز

شرکت دانش بنیان کاردان آزما خرمشهر ضمن حضور در سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی ، بیمارستانی و صنایع وابسته که از ۲۸ ...

دکستروز خوراکی منوهیدرات (تولید در اتاق GMP ، رعایت کلیه اصول HACCP و استقرار موازین ISO13485)

دکستروز خوراکی منوهیدرات تولید شده طبق موازین استاندارد ISO13485 و HACCP مستقر در اتاق تولید GMP .در سالن تولید GMP ، مواد اولیه دکستروز ...