تماس با ما

کارخانه :

خرمشهر – شهرک صنعتی – فاز 1 –  صنعت 7 – فرعی 2 – پلاک 172

ایمیل

خط ویژه

0916-9314130

061-53583221

کنترل کیفی و فنی کارخانه

0905-7506616

0936-1770051

شماره تلفکس :

061-53583220

ساعات کاری

شنبه الی چهارشنبه

07:00 – 14:30

پنجشنبه

07:00 – 12:00

بالا