چارت سازمانی و تعرفه ها

چارت سازمانی

براساس سهام داران و کارمندان

دارای مدرک دکتری دندانپزشکی

جناب اقای سیدعلی میرباقری – مدرک دکتری

جناب اقای سیدآرمان میر باقری – مدرک دکتری

سرکار خانم سیده سحر حسینی – مدرک کارشناسی ارشد تغذیه

سرکار خانم سیده پرنیا میرباقری – مدرک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

سرکار خانم سیده آوا میر باقری – مدرک کارشناسی ارشد پلیمر

سرکار خانم پروین جبار نژاد – مدرک کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

سرکار خانم سیده منا میرباقری – کارشناسی ارشد IT

جناب آقای سید سینا میرباقری – دکتری

دارای مدرک مدیریت عالی کسب و کار

دارای مدرک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

دارای مدرک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت

دارای مدرک کارشناسی ارشد کامپیوتر

بالا