راه اندازی خط تولید کشت خون منوفازیک بصورت اتوماتیک در مجموعه کاردان آزما
بالا